نشریه نوا

نشریه نوا در راستای تاکید بر اهمیت دوران کودکی برگرفته از مقالات نظریه‌پردازان و فعالان حوزه کودک در ایران و جهان با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیات کاربردی والدین، بازآموزی و یادآوری نکات تربیتی و توجه دادن والدین به موقعیت‌های طبیعی رشد و یادگیری در دوران کودکی شکل گرفته است. این نشریه هر دو ماه یکبار در قالبa4  در 8 صفحه به صورت تمام‌رنگی چاپ می‌شود. در هر نشریه یک محور اصلی برای مطالب وجود دارد و همه مطالب تولیدی و چاپی درباره همان موضوع اصلی هستند. در مباحث مطرح شده در نشریه کوتاهی و گیرایی مطالب در نظر گرفته شده است تا در حداقل زمان بیشترین دستاورد را برای خواننده به همراه داشته باشد.