تفاهمنامه با شهرداریها

در راستای رسیدن به اهداف پروژه دیاری‌نو تفاهمنامه با شهرهای دیاری‌نو یکی از اقداماتی است که می‌تواند در روند اجرای پروژه موثر باشد.این تفاهمنامه‌ها با هدفهای زیر بسته می‌شوند: همکاری با شهرداری در اجرای برنامه‌های فرهنگی، توسعه شايستگی‌های والدين به منظور ايجاد فضايی اثربخش برای رشد کودکان، توسعه و ارتقای کيفيت مراکز خدمت‌رسان همچون مهدهای کودک و پيش‌دبستانی‌ها جهت بهبود ارائه خدمات مرتبط با رشد کودک، تربيت و توانمندسازی نيروی انسانی مورد نياز جهت ارائه خدمات رشد کودک، حمايت از نهادهای ذی‌نفع نظام رشد کودک، همچون شهرداری، بهزيستی و آموزش‌ و پرورش در جهت همسوسازی فعاليت‌هايشان با استانداردهای نظام رشد کودک و ظرفيت‌سازي بومي به منظور توسعه پايدار و الهام‌بخش نظام رشد کودک

در زرند اولین شهر کودکان ایران این تفاهمنامه‌ها در قالب برگزاری کمپینها،استفاده از عناصر شهری و … بسته شدند.