دوره پرند

دوره آموزشی پرند، برنامه‌ای 18ساعته در قالب کارگاه برای والدین و مراقبان نزدیک کودک است. این برنامۀ برای حمایت از والدین در بازنگری و بهبود الگوهای والدگری خود از ذهن‌آگاهی و بازاندیشی استفاده می‌کند تا تعاملات توأم با احترام و شکل‌گیری هویت مثبت در کودکان هر چه بیشتر تقویت شود.
اهداف اختصاصی دوره آموزشی پرند برای والدین این است که والدین نگرش‌های غیرمفید یا آسیب‌زای والدگری خود را بیابند و در موردشان کاری انجام دهند.دیگر اینکه با تسهیل فرصت‌های ارتباط مثبت، بستر ارتباطی تازه‌ای میان والدین و کودکان ایجاد شود.
والدین، مربیان، مدیران مراکز و مدارس و سازمان‌ها و کارمندان ادارات و سازمان‌هایی که فرزند دارند، مخاطبان اصلی دوره‎‌‌های پرند را تشکیل می‌دهند.