کمیته شهری برای کودکان

کمیته شهر کودکان با هدف پشتیبانی از سازمان‌های ذینفع در راستای هم‌افزایی هرچه‌بیشتر در سطح شهر زرند تشکیل شد.توسعه سازمان‌هاي مردم نهاد براي پيشبرد نظام رشد کودک، مستندسازي تجارب و آموخته‌هاي طرح و انتقال دستاوردهاي دانشي به ديگران از جمله اهداف استراتژیک این اقدام بودند. معرفی بیانیه حقوق کودکان به سازمان‌های زرند،پشتیبانی از پروژه شهر کودکان توسط فرماندار زرند،آشنایی سازمان‌ها با پروژه ،تاسیس سازمان مردم نهاد شهر کودکان ،جلب همکاری برای اجرای طرح انس با طبیعت و ساخت نماد شهری زرند با مشارکت کودکان هدفهای کیفی این طرح بودند که در سه جلسه و در مجموع با حضور 72 نماینده از سازمانهای مختلف برگزار شد.