مسابقه کتابخوانی«خانواده دوستدار کودک»

مطالعه و کتابخوانی یکی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند اوقات فراغت خانواده‌ها را غنی و سبب ارتقاء کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه بشود. معرفی کتاب‌هایی با محتوای مناسب و در دسترس قرار دادن آنها تاثیر بسزایی در افزایش سطح دانش و اطلاعات شهروندان و آموزش مردم داشته و موجب فرهنگ‌سازی و ترویج کتابخوانی در بین خانواده‌ها می‌شود. معرفی و مطالعه یک کتاب مرتبط با تربیت کودکان و آگاهی‌بخشی در جهت اهمیت دوران اولیه کودکی در سطح جامعه نقطه اشتراکی برای برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی «خانواده دوستدار کتاب» است.این مسابقه با هدف توزیع 2000 جلد از کتاب مربوط به مسابقه در بین خانواده‎ها،آگاهی بخشی عمومی در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی،تلاش در جهت افزایش سرانه مطالعه در شهرستان زرند،غنی‌سازی اوقات فراغت خانواده ها،ترویج کتابخوانی جهت ارتقای سطح دانش و اطلاعات شهروندان،جلب حمایت و مشارکت نهادهای دولتی در توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی،معرفی و مطالعه یک کتاب مرتبط با تربیت کودکان و آگاهی‌بخشی در جهت اهمیت دوران اولیه کودکی در سطح جامعه برگزار می‌شود.