کارگاه نمایش خلاق

نمایش خلاق، آموزش مهارت‌های زندگی از طریق بازی، بازی نمایشی، نمایش بازی و با درگیر کردن کودکان به صورت غیر مستقیم است.در این کارگاه مشارکت کنندگان با اجرای نمایش خلاقانه گروهی فضای شور و شادی و نشاط همراه با ایده‌های نو را پدید می‌آورند. هدف از این کارگاه افزایش قدرت بیان، کسب مهارت‌های گوش کردن و تقویت، رشد قدرت تخیل و تخیل خلاقانه،توانایی بداهه‌گویی،توانایی درک موضوع مورد نظر و توانایی اندیشیدن خلاق است.هم‌چنین در اجرای نمایش خلاق، سناریو هرگز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بیشتر اوقات لباس ضرورتی ندارد و لوازم و دکور کوچکترین نقشی ندارند. ضمن اینکه نظر تماشاچی احتمالی در نظر گرفته نمی‌شود بلکه تنها، نظر اجراکنندگان نمایش مورد توجه است. یکی از اقداماتی که در دیاری‌نو صورت می‌گیرد اجرای کارگاه نمایش خلاق برای مربیان مهدکودکهاست تا آنها بتوانند با تجربه چنین شرایطی به شیوه خلاقانه‌تری با کودکان برخورد کنند و بر فرآیند رشد آنها تاثیر بیشتری بگذارند.