کودکان را با شهر آشنا کنیم.

جشنواره هزاربازی

در این رویداد با طراحی ایستگاههای بازی متنوع در کنار هم فرصتی فراهم می‌شود تا خانواده‌ها در کنار فرزندانشان لحظات متفاوت و سازنده‌ای را تجربه کنند.آموزش استفاده از امکانات ساده و حتی دریافت اهمیت بازیافت مواد دور ریختنی،افزایش توانمندی خانواده‌ها در بازی با کودکان و درک اهمیت بازی کودکان،الهام‌بخشی در زمینه بازی‌های ساده اهدافی است که با برگزاری رویداد هزار بازی محقق می‌شود.خانواده‌ها در چنین رویدادی به صورت عملی متوجه می‌شوند کاردستی و ارتباط با آن، برایشان چیست؟ نقش والدین و نوع حمایتی که برای ساخت کاردستی مشارکتی با کودک می‌توانند ایفاکنند،چیست؟همچنین خانواده‌ها با انجام بازی در کنار کودکانشان یاد می‌گیرند بازیهای حرکتی و نقش آنها در رشد کودکشان چیست و تجربه بازی‌های حرکتی برای والدین و نوع مشارکت آنها با کودکان در بازیهای حرکتی چه نتایجی دارد.همراهی والدین با کودکان و بازبینی جایگاه همراهی در شکل‌گیری فرصتهای ساده بازی حتی بدون استفاده از اسباب بازیهای خاص یکی دیگر از نتایج شرکت در رویداد هزار بازی است. همراهی والدین با کودکان در ایجاد فرصتهای بازی و شکل‌گیری بستر ارتباطی غنی میان والد و کودک یکی دیگر از موقعیتهایی است که در بستر رویدادهای هزار بازی خلق می‌شود.در واقع هدف این جشنواره نشان دادن اثربخشی بازی در رشد کودکان و ممکن بودن آن با وسایل ساده و در فضا و زمان محدود و تنها با خلاقیت و همراهی والدین است.رویدادهای هزار بازی تلاش می‌کنند،در عمل والدین را درگیر بازی و شعف آن کنند و با تجربه‌های زیسته خود، ارتباط کودک با بازی را عمیق‌تر بازبینی کنند.