شهر شما؛دیاری‌نو

شهر شما چگونه می‌تواند دوستدار کودک و کودکی شود؟

وقتی از شهر دوستدار کودک حرف می زنیم یعنی شهری را می خواهیم که به نیازهای کودکان پاسخ دهد، نه فقط نیازهای کودکان بلکه نیازهای همه ما انسانها، از آن جهت که کودکی بخشی از همه ماست. چه شهری است که به نیازها کودک اهمیت می دهد؟ شهری که کودکی را می فهمد و به رسمیت می شناسد، شهری که مسئولین و شهروندانش برای خلاقیت، کنجکاوی، شگفتی و تخیل ارزش قایل شوند و فرصت هایی را برای ابراز این ویژگی ها فراهم کنند. چنین فرصت هایی می تواند گه گاه رخ دهد ولی در شهر دوستدار کودکی این فرصت ها به صورت رویه و روال های منسجم در آمده است. برای این که کودکی از قلم نیفتد و هم کودکان به حساب آیند برنامه ریزی و توجه های ویژه لازم است، پس شهر دوستدار کودکی شهری است که در آن از اسناد شهری تا روال های و دستورالعمل ها با توجه به کودکی طراحی شده باشد، کارشناسان و کارکنان در طراحی برنامه برای خانواده و کودک توانمند شده باشند و به صورت منسجم برنامه ها و خدمات در دسترس کودکان و خانواده ها قرار گیرد. این فعالیت های یکپارچه و به هم پیوسته نیازمند اراده است، پس اگر شما می خواهید برای شهرتان قدمی بردارید، ما در کنارتان هستیم و تجربه هایی که طی این چند سال در شهرهای مختلف و همکاری بین سازمانی آموخته ایم را در اختیار می گذاریم تا به شبکه شهرهای دوستدار کودکی بپیوندید.

برای اینکه  به شهرهای دیاری‌نو بپیوندید، می‌توانید فرم درخواست اجرای پروژه دیاری‌نو در شهرتان را پر کنید.بعد از این مرحله با شما تماس می‌گیریم تا  با برگزاری جلسه حضوری ابعاد پروژه به صورت شفاف ارائه ‌شود و در نهایت پس از موافقت دو طرف،قرارداد اجرای پروژه دیاری‌نو در شهر شما بسته ‌شود.